Παράταση νομίμων προθεσμιών άρθρ. 237 παρ. 1 και 238 ΚΠολΔ

December 23, 2020

 

Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση σε δικονομική υποχρέωση, όπως για παράδειγμα η τήρηση της προθεσμίας των άρθρων 237 παρ. 1 ΚΠολΔ και 238 ΚΠολΔ, αναφορικά με την υποχρέωση επίδοσης αγωγής, άσκησης και επίδοσης παρέμβασης, προσεπίκλησης και κατάθεσης προτάσεων, είναι δυνατή η παράταση των νομίμων προθεσμιών με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 

Στην πράξη, κατόπιν κατάθεσης της αγωγής στην γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου, συντάσσεται και κατατίθεται αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στην οποία γίνεται επίκληση κινδύνου απώλειας της προθεσμίας επίδοσης και των λοιπών προθεσμιών. Η αίτηση συζητείται αυθημερόν ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας, χωρίς την κλήτευση των λοιπών διαδίκων και εκδίδεται άμεσα απόφαση.

 

Κατόπιν, προκειμένου να λάβουν γνώση οι αντίδικοι, επιδίδεται τόσο η αγωγή όσο και η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και τέλος προσκομίζεται ένα αντίγραφο στο γραμματέα του τμήματος κατάθεσης των προτάσεων προς ενημέρωσή του.